مرکز شماره 1:همدان،بلوار سردار شهیدهمدانی جنب کارخانه پگاه مرکزکارگاهی کندو

مرکز شماره 2: همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا، مرکز نوآوری کندو